Základní povinnosti zaměstnavatele v oblasti BOZP

Základní povinnosti jsou dány zejména §§101-108 Zákoníku práce.

Zaměstnavatel je zejména povinen:

 • Zpracovat kategorizaci prací (dle jednotlivých pracovních činností) a zaslat ji na Krajskou hygienickou stanici.
 • Vyhodnotit rizika související s provozovanou činností a stanovit potřebná preventivní opatření.
 • Zajistit školení zaměstnanců – vstupní a opakovaná školení BOZP, profesní a odborná školení (např. řidiči z povolání, řidič VZV, aj.) Tento požadavek se týká také zaměstnanců v pracovním poměru na dobu určitou, mladistvých zaměstnanců a dalších osob v obdobném pracovně-právním vztahu.
 • Zajistit smluvně poskytovatele pracovnělékařských služeb – pracovnělékařské prohlídky (vstupní, periodické, mimořádné, aj.), pravidelný dozor na pracovišti.
 • Poskytovat bezplatně zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky, mycí a čistí prostředky, vést evidenci o jejich výdeji a kontrolovat jejich používání;
 • Vést evidenci o všech pracovních úrazech a objasňovat příčiny vzniku úrazů;
 • Organizovat nejméně jednou v roce prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na všech pracovištích a zařízeních zaměstnavatele, tzn. pravidelně kontrolovat úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména stav a pracovních prostředků, zařízení a vybavení pracovišť a zjištěné nedostatky neprodleně odstraňovat;

Další povinnosti zaměstnavatele:

 • Zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce.
 • Vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací BOZP a přijímáním opatření k předcházení rizikům, přizpůsobovat opatření měnícím se skutečnostem, kontrolovat jejich účinnost a dodržování a zajišťovat zlepšování stavu pracovního prostředí a pracovních podmínek;
 • Přijímat opatření pro případ zdolávání mimořádných událostí, jako jsou havárie, požáry a povodně, jiná vážná nebezpečí a evakuace zaměstnanců včetně pokynů k zastavení práce a k okamžitému opuštění pracoviště a odchodu do bezpečí;
 • Nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával zakázané práce a práce, jejichž náročnost by neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti;
 • Informovat zaměstnance o tom, do jaké kategorie byla jím vykonávaná práce zařazena;
 • Zajistit dodržování zákazu kouření na pracovištích stanoveného zvláštními právními předpisy;
 • Zajistit pravidelné provádění revizí a kontrol strojů a zařízení, věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení;
 • Zajistit řádné zpracování, vedení a ukládání veškeré dokumentace týkající se plnění povinností na úseku BOZP, včetně záznamů o školení, revizních zpráv, návodů k obsluze apod., udržovat zpracovanou dokumentaci aktuální a v případě změn zajistit její aktualizaci;
 • Plnit další zde neuvedené povinnosti na základě požadavků zákoníku práce v platném znění.